• 2

    Mar

    ? Foto dan Kisah Madain Soleh

    Madain adalah kata majemuk dari Madinah yang artinya dalam bahasa Arab Kota. Adapun Soleh diambil dari nama nabi Saleh a.s. (????) merupakan salah seorang nabi dan rasul dalam Islam yang telah diutus kepada kaum Thamud. Dan Tsamud adalah suku bangsa Arab yang bertempat tinggal di suatu kota bernama Al-Hijr terletak antara Hijaz dan Syam. Mereka dari keturunan Sam bin Nuh as. Al-Hijr adalah sebuah perkampungan kaum Stamud yang dahulunya sangat subur dan makmur dengan semua kekayaan alam yang dimiliki mereka. Dari kehebatan mereka Allah telah turunkan dalam al-Quran surat tersendiri namanya surat Al-Hijr. Rumah-rumah mereka didirikan di atas tanah yang rata dan dipahatnya dari gunung. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijir Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang di
-

Author

Follow Me